Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Брой на посетителите в момента:  1
Уважаеми студенти от катедра КСТ,
Можете да се абонирате за новините от катедра КСТ. За целта е необходимо вашият браузур да поддържа технология Really Simple Syndication (RSS). Получените чрез RSS новини се обновяват автоматично, без да е необходимо да посещавате катедрения сайт. Необходимо е само да се абонирате за новините, като изберете от браузъра си иконата, която се асоциира с RSS  Икона за RSS .

Икона за RSS МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи 07.06.2017, 15:11
МЕМОРАНДУМ по задаване, разработка и защита на дипломни работи
Решения на КС от 14.05.2009 г.

1. Да не се допускат ДР с теми, които не дефинират ясно обекта на изследване и от тях не се разбира какви резултати трябва да се получат.
Отговаря (Ръководителя, Ръководител катедра).
2. Да не се допускат ДР с тежест по-малка или равна на разработката на курсов проект (статични Web сайтове, настройка на мрежов хардуер и др.)
Отговаря (Ръководителя, рецензента).
3. При дипломните работи за магистри задължително да има елемент на проектиране, или изследване или и двете при решаване на дадената инженерна задача.
4. Обемът на ДР не трябва да е под 40 страници за ОКС „Бакалавър” и 70 страници за ОКС „Магистър”.
Отговаря (Ръководителя, рецензента)
5. Да има балансираност на записката. Недопустимо е една глава от ДР да е в обем от 2-3 страници, а в същото време друга няколко десетки страници.
6. Да не се допускат до защита ДР, които имат глави с обем под 10 страници. или съдържанието на глава(и) не отговаря(т) на заданието.
7. Да се разграничи работата, извършена от дипломанта от фирмени разработки, използвани наготово. Рецензентът оценява не само изпълнението, но и постигнатото ниво на инженерна разработка.
8. При доказване чрез въпроси от комисията, че дипломантът представя чужда разработка, да бъде върнат за повторна защита.
9. ДР да се оценява със слаба оценка в следните случаи:
• Не са решени по-голямата част (2/3) от поставените задачи;
• Дипломантът няма принос при решаване на по-голямата част (1/2) от поставените задачи;
• ДР не отговаря на една или няколко точки (1-4) от изискванията.
10. Ръководителят да изисква от дипломанта за деня на защитата разпечатано резюме на ДР, изброяващо ясно и лаконично (т.е. около половин печатна страница) целта, самостоятелно решените задачи, метода (методиката) на работа, проведените експерименти, получените резултати, анализ / изводи и личен принос.
Резюмето е част от документацията, представяна на ДИК в деня на защитата.
11. Всеки Ръководител да дифузира към всеки свой дипломант шаблон (схема) за разпределение и евентуално – съдържание на слайдовете от неговата предстояща презентация.
12. Съгласно решение на катедрата от няколко години, оценката на ДИК “ЗА РАЗРАБОТКА” на ДР се завишава с една единица (независимо от оценката “ЗА ЗАЩИТА”), ако е представен работещ макет, лабораторен стенд, програма, ...., който/която е личен принос на дипломанта.
 Прочетете цялото съобщение    Всички новини