ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО

НА ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА И ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 

 

1.Дипломната работа се оформя от дипломанта според изискванията на стандартите и се състои от обяснителна записка, графична и практическа част (ако се изисква от заданието).

 

2.Обяснителната записка представлява подвързан свитък с формат А4 с минимален обем от 40 страници. Препоръчва се максималния обем да не надвишава 80 страници (без приложенията). Обемът на литературната и патентна справка не бива да надвишава 30% от целия обем на обяснителната записка.

 

3. В обяснителната записка дипломантът  трябва :

·        ясно да определи целта и задачите на дипломната работа;

·        да разкрие същността на предлагания метод за решаване на поставените задачи;

·        да изложи методиката на научните и експериментални изследвания;

·        да опише проведените експериментални изследвания;

·        да представи  получените  резултати (графики, снимки, диаграми и др.);

·        да направи критичен  анализ и изводи;

·        да сравни технико-икономическите параметри при разработване на вариантни решения;

·        да анализира необходимите изисквания за безопасна работа и опазване на  околната среда;

·        да обоснове личния си принос при разработката  на дипломната работа;

 

4.Обяснителната записка се състои от:

·        лицева корица и заглавна страница, които се отпечатват по образец (Приложение 6 и Приложение 7 – справка канцеларията на катедрата);

·        утвърденото задание се подвързва веднага след заглавната страница;

·        изложението се състои от:

1.     увод, в който се обосновават целта и задачите на дипломната работа;

2.     същинска част, оформена по глави (раздели) според заданието;

3.     заключение, съдържащо основните изводи и препоръки;

4.     списък на използуваната литература,който се оформя според  Приложение 8;

5.     съдържание, което включва заглавията и подзаглавията  на отделните глави (раздели) с указание за съответните страници;

 

·        изложението се оформя като се съблюдават изискванията на стандартите за текст, формули, графики, фигури и таблици;

·        приложенията съдържат резултати от разработването на дипломната работа  (снимки, графики, блок-схеми, конструктивна документация, компютърни програми и др.) и се подвързват след съдържанието или в отделна  папка.

Графичната част се състои от принципни схеми, спецификации , конструктивна,

технологична и експлоатационна документация и др. (според заданието).

          Чертежите се оформят в съответствие с изискванията на БДС, сгъват се по правилата за техническа документация и се прилагат в джоб към задната корица на обяснителната записка или в отделна папка. Ако са формат А4 се подвързват след съдържанието.

          Практическата част обхваща макети, лабораторни модели, образци, програмни продукти и други материални резултати от разработката на дипломната работа.

 

          5.Удължаването на срока за предаване на дипломната работа  се допуска само при следните случаи:

·        продължително заболяване (или майчинство) на дипломанта , установено с медицинско свидетелство , издадено от лекарска комисия;

·        продължително отсъствие на научния ръководител;

·        не осигуряване своевременно на условия за провеждане на експериментални изследвания.

 

Удължаването се разрешава от Декана на факултета по представен доклад от научния ръководител.

Докладът се подава не по-късно от 15 дена преди срока за предаване според заданието.

Дипломни работи, представени по неуважителни причини след определения срок, по решение на профилиращата катедра се :

·        анулират и дипломантът получава ново задание със следващия випуск;

·        отлагат за защита на следващата сесия;

 

          6.Научният ръководител, писмено върху обяснителната записка прави предложение за рецензент.

          Ръководителят на профилиращата катедра утвърждава (заменя, допълва) предложението за рецензент.

          На утвърдените рецензенти се издава заповед , а с външните за ТУ рецензенти се подписва граждански договор.

          Дипломантът трябва да поддържа връзка с рецензента, докато той изготви рецензията.

          Рецензентът изготвя рецензията в седемдневен срок в два екземпляра.

          Готовата рецензия, заедно с резултатите от дипломната работа  се предават  от дипломанта (заедно с гражданския договор, ако рецензента е външен) на организатора на учебната работа в профилиращата катедра.

          Ръководителят на профилиращата катедра, въз основа на заключението на рецензента, решава въпроса за допускане до защита на дипломната работа.

 

          7. До защита на дипломната работа се допускат само дипломанти, изпълнили всички изисквания на учебния план и представили в канцеларията на профилиращата катедра :

·        справка от канцеларията на факултета за изпълнение на изискванията на учебния план;

·        подвързана  дипломна работа;

·        рецензия на дипломната работа;

·        попълнен картон за картотеката на катедрата;

·        два броя снимки;

·        граждански договор за ръководителя, консултанта или рецензента (ако са външни за ТУ организации).

 

8.Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия. Тя е публична и протича в следната последователност:

·        дипломантът излага в продължение на не повече от 10 минути най-същественото от дипломната си работа;

·        след изложението дипломантът демонстрира практическите резултати, ако има такива;

·        прочита се рецензията, като присъствието на рецензента е желателно (за което дипломантът е длъжен да го предизвести);

·        дипломантът отговаря само на онези забележки в рецензията, с които не е съгласен;

·        членовете на ДИК задават въпроси на дипломанта във връзка със съдържанието на дипломната работа и относно цялостната му подготовка от следването;

·        на всички въпроси , дипломантът трябва да отговори, като може да прави справки в обяснителната записка;

·        председателят на комисията прекратява защитата след изчерпване на всички въпроси.

 

          9.Минималния брой на таблата  за защита е 3.

 

          10.След защитата ДИК на закрито заседание определя оценки по шестобалната система за изработка на дипломната работа и за защитата на дипломната работа.

          Решението на ДИК е окончателно и не подлежи на преразглеждане, освен при доказани процедурни нарушения.

 

          11.Оценките от дипломната защита се съобщават публично след приключване на закритото заседание на ДИК.

          Когато една от оценките е незадоволителна ДИК:

          а) Решава дипломната работа да се доработи ( ако е необходимо) и (или) дипломантът да се яви на поправителна сесия;

          б) Препоръчва на профилиращата катедра да възложи на дипломанта ново задание за дипломна работа.

 

          12.Всеки дипломант има право на една редовна и една поправителна сесия в годината на завършването.

          Студентите, които в две годишен срок след семестриалното завършване не са се дипломирали по неуважителни причини се отстраняват по слаб успех. Те могат да възстановят студентските си права след ново кандидатстване.

·