КСТ Форуми

Full Version: Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита при доц. В. Кукенска за ликвидационна сесия ще проведе в зала 3408 от 10 часа на 10.07.2019 г. за редовна и задочно форма на обучение.