КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през септември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат на 20.09 (петък) от 9:00 часа. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.