КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на учебната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
- за месец октомври– краен срок за предаване – 31.10.19г., защити – след 18.11.19
- за месец декември – краен срок за предаване – 29.11.19 г., защити – след 16.12.19г.
За месец ноември дипломни защити ще бъдат проведени само при предадени не по – малко от 4 дипломни работи.