КСТ Форуми

Full Version: Покана за участие в състезанието QUERYADA.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Състезанието се организира за пета поредна година и се провежда веднъж годишно. Организатор: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.