КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. декември 2019 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат на 17.12.2019 (вторник) от 13 часа.
Демонстрацията на практическите разработки ще се състои в зала 3309, след което в зала 3312 ще се проведе публичната защита.

Списък на дипломантите:

1. Николай Желев Желев
2. Пламен Тодоров Панев
3. Илиян Николаев Пантев
4. Иван Александров Китанов
5. Никола Недков Недев
6. Цанимир Станиславов Савов
7. Стелиан Иванов Цанков