КСТ Форуми

Full Version: Следваща сесия за дипломни защити
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Следващата сесия за дипломни защити ще се проведе през месец март 2020 г. Предаването на дипломните работи трябва да се извърши до 28.02.2020 г.