КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на всички магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията ще започнат на 17.02.2020 за летен семестър,редовно и задочно обучение и разписа ще бъде публикуван допълнително.