КСТ Форуми

Full Version: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Във връзка с въвеждането на извънредно положение, с цел предпазване на увеличаването на броя на заболелите от COVID-19, се отменят всички учебните занятия в ТУ-Габрово. Студентите от катедра КСТ ще бъдат обучавани дистанционно. За целта, на сайта на катедрата, за всяка седмица ще бъде публикувана необходимата информация под формата на PDF документи. Студентите ще могат да контактуват с преподавателите чрез електронна поща.

ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.