КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпити– летен семестър, редовно и задочно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпити– летен семестър Учебна 2019/2020г.
ОКС „Бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение