КСТ Форуми

Full Version: Предстоящи дати за дипломни защити
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
- за месец септември– краен срок за предаване – 08.09.20г., защити – след 14 - 18.09.2020 г.