КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпит на катедри Математика и Електроника
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпит за учебната 2020-2021 г. за редовно и задочно обучение на преподаватели от катедра Математика и катедра Електроника.