КСТ Форуми

Full Version: Заповед във връзка с откриването на учебната 2020-21 г. за студенти, редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Заповед във връзка с откриването на учебната 2020/2021 г. в ТУ-Габрово за студенти в редовна форма на обучение.