КСТ Форуми

Full Version: Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще започнат в часа, определен в заповедите в зала 3312 с презентации от по максимум 10 минути всяка, по реда на студентите в заповедта на ректора. След всички презентации и защити ще има демонстрация на практическите разработки на дипломните работи в зала 3309.