КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпит: октомври - декември 2020 г., дадени от преподавателите на катедра КСТ за студенти редовно и задочно обучение, ОКС "бакалавър".