КСТ Форуми

Full Version: Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити за ОКС "магистър" ще се проведат на 15.07.2022 г. Разпределението ще бъде публикувано в сайта на катедрата на 11.07.2022 г.