КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 08.09.2022 г. от 9.00 часа в лаб. 3304 ще се проведе допълнителна дата за изпит при доц. Е. Захариева за студенти от ОКС "магистър" с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан в сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".