КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на всички магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Зимният семестър за ОКС "магистър" е планувано да започне на 07.10.2022 г., като разписът ще Ви бъде публикуван в сайта на катедрата. Има вероятност да започнете по-късно от тази дата, следете за информация в сайта.