КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпит за м.октомври и ноември 2022 г. за редовно и задочно обуч.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпит през месеците октомври и ноември 2022 г. за студенти с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".