КСТ Форуми

Full Version: Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I к.-2 сем. срок на обуч. и II к.-4 сем. обуч.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"-I курс - 2 семестъра срок на обучение и II курс - 4 семестъра срок на обучение.