КСТ Форуми

Full Version: Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.