КСТ Форуми

Full Version: Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" - II сесия
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Кандидатстудентският изпит за ОКС "магистър" по държавна поръчка - II семестъра срок на обучение ще се проведе на 02.10.2023 г. от 8 часа в зала 3312 (сграда Ректорат)