КСТ Форуми

Full Version: Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем.срок на обуч.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Разпис за 1-вата седмица на обучение за ОКС "магистър "- I курс-2 семестъра срок на обучение и II курс - 4 семестъра срок на обучение.

Забележка: Разписът за останалите седмици ще бъде публикуван допълнително в сайта на катедрата.