КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпити през месеците октомври, ноември и декември 2023 г. за студенти - редовно и задочно обучение от специалности КСТ и СКИ с неположени изпити.
Явяването на изпит да става с индивидуален протокол по реда, описан на сайта на Университета, меню "Студенти", "Индивидуален протокол".