КСТ Форуми

Full Version: Регистрация във форума
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поради огромния брой заявки за регистрация от машини и хора с цел спам и реклама, регистрации ще бъдат одобрявани след изпращане на e-mail от потребителя до администратора на форума, съдържащ регистираното потребителско име за одобрение и поне едно изречение на български език.