КСТ Форуми

Full Version: Прием за 2011-2012 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър”
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
През 2011-2012 учебна година катедра „КСТ” ще обучава студенти в спец. „КСТ”, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма както следва:
1. По учебен план (3 семестъра):
• за завършилите спец. КСТ
2. По учебен план за подготвително обучение (2 семестъра):
• за завършилите образователно – квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки, без спец. КСТ;
• за обучение на студенти с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Квотите ще бъдат определени през м. септември 2011 г.