КСТ Форуми

Full Version: Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Към кой преподавател да се обърна за задание на дипломната ми работа?
(състояние в катедра "КСТ" към 09.06.2011 г.)

В прикачения файл.