КСТ Форуми

Full Version: Начало на зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията за зимен семестър на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър", които ще се обучават:
  • І курс по базов учебен план ще започнат на 03.10.2011 г.
  • ІІ курс по базов учебен план - на 5.10.2011 г. ще излезе информация
Допълнително ще бъдат публикувани разписи на сайта на катедрата.