КСТ Форуми

Full Version: Класиране на студенти в спец. КСТ, ОКС "магистър" държавна поръчка (редовно обучение)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: klas-mag.jpg]

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
13. Записването на новоприети студенти се извършва със заповед на Ректора в съответната ФК :

- на 29.09.2011 г.– за обучаващите се по държавна поръчка

- на 30.09.2011 г . – за обучаващите се срещу заплащане

14. Класираните, но не записали се студенти в този срок, отпадат .

15. Приетите за студенти представят при записването си допълнително: лична карта, която след проверка се връща на студента; документ за внесената семестриална такса за обучение; диплома оригинал; автобиография; медицинско удостоверение и удостоверение от районното пси­­хи­ат­­­­рично диспансерно заведение от постоянното местожител­ство на сту­ден­та (само за ре­дов­но обучение, който е от далеч може да го донесе допълнително), четири снимки – с формат за паспорт;.

Документи за записване на нови студенти (комплект) се ку­пу­ват от книжарницата в сграда Ректорат.