КСТ Форуми

Full Version: График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
За завършилите КСТ
Занятията на студентите от спец. КСТ, ОКС "магистър", редовно и задочно обучение, които ще се обучават по базов учебен план (3 семестъра) ще започнат на 03.10.2011 г. с продължителност 3 седмици.
Разписът е за:
понеделник
- 14 ч. в зала 3312 - среща с ръководител катедра и отговорника на магистърското обучение;
- 14-17 ч- лекция по "Мултимедийни системи и Web дизаин" (ММС)- проф.Р. Иларионов;
- 17-20 ч. лекция по "Специализирани компютърни архитектури" (СКА)- доц. Р. Райчев
вторник
1 група - 14-17 - ММС Л.У. - 3403а -ас. Ил. Тодоров
2 група - 14-17 - КОС Л.У. - 3408 - гл.ас. П. Андреева
1 група - 17-20 - КОС Л.У. - 3408 - гл.ас. П. Андреева
2 група - 17-20 - ММС Л.У. - 3403а -ас. Ил. Тодоров
сряда
1 група - 8-11 - ММС Л.У. - 3403а - ас. Ил. Тодоров
2 група - 8-11 - СКА Л.У. - 3212 - доц. Р. Райчев
11-14 - ММС - Л. - 3114 - проф. Р. Иларионов
1 група - 14-17 - СКА Л.У. - 3212 - доц. Р. Райчев
2 група - 14-17 - ММС Л.У. - 3403а - ас. Ил. Тодоров
17-20 - Мрежова сигурност" (МС) Л. - 3312 - гл. ас. д-р Д. Генков
Когато разписът е готов за трите седмици ще бъде публикуван.
Подготвително обучение (2 семестъра)
За завършилите други технически специалности
Занятията ще започнат най-рано на 17.10.2011 г.
Очаквайте допълнително съобщение.