КСТ Форуми

Full Version: Занятия на ІІ курс, спец. КС, ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" ІІ курс, редовно и задочно обучение по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски ще се проведат в периода 13, 14 и 15.10 2011 г.
Ще има публикуваме допълнително график.