КСТ Форуми

Full Version: Промяна в изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 к. - базов учебен план
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Промяната се отнася само за дисциплината "Компютърни обучаващи системи" при доц. Л. Цеков. Отпада датата през ноември, а ще има 2 дати през декември. (виж по-долу)
[Image: Izp-mag-3s-1k.jpg]