КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 к. редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
Всички студенти, които са се записали на проект по дисциплината "Компютърни архитектури" при доц. Райчев да се явят за определяне на темите, на 02.11.2011 г. в 14.00ч. в зала 3312.