КСТ Форуми

Full Version: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 2 курс
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: I-mag-2k.jpg]
Часът и залите за м. декември ще бъдат обявени по- късно