КСТ Форуми

Full Version: Промяна в изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" 1 курс - подготвително обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Промяната се отнася само за дисциплината "Програмни езици" при доц. Л. Цеков. Отпада датата през ноември, а ще има 2 дати през декември. (виж по-долу)
[Image: Izp-mag-podg-1.JPG]
[Image: Izp-mag-podg-2.JPG]