КСТ Форуми

Full Version: Занятия на магистри от спец. КСТ - летен семестър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията на всички студенти от специалност КСТ, ОКС "магистър" ще се проведат в периода 3-20 януари 2012 г. Графици на занятията ще бъдат публикувани на сайта преди Коледа.