КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. декември 2011 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Уважаеми дипломанти,
Декемврийската сесия за дипломни защити ще се проведе в периода 14, 15 и 16 декември 2011 г. Предаването на дипломните работи трябва да стане на 01.12.2011 г. Разпределението по имена и дати ще бъде публикувано на сайта до 07.12.2011 г.
Успех!