КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС Магистър - подготвително обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС "магистър" по учебен план за подготвително обучение ще започнат от 11.00 часа на 9.01.2012г.