КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. февруари 2012 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат на 14.02.2012 г. от 9.00 ч. в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.