КСТ Форуми

Full Version: Дипломи на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломите на защитилите инженери от спец. КСТ през м. декември 2011 г. са готови и могат да се получат от Факултетна канцалария на ф. ЕЕ, каб. 3102 лично срещу подпис. Неполучените дипломи ще се раздадат официално в началото на м. декември 2012 г. заедно с дипломите на защитилите през 2012 г.
За февруарските защити дипломите не са готови (няма стикери от МОН)
Ще изнеса информация на сайта, когато са готови.