КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. април 2012 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Всички, които имат задания от 2011г. и 2012 г.могат да предадат дипломните си работи до 06.04.2012 г.
Защитите ще се проведет в седмицата 23-27.04.2012 г.
Точните дати и разпределението ще бъде публикувано на сайта след като предадете дипломните работи.