КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
СЪОБЩЕНИЕ
На 31.05.2012 г. от 12.00 часа в зала 3116 доц. Е. Захариева ще проведе изпит по дисциплината „Платформено независимо програмиране” за спец. КСТ, ОКС „магистър”.