КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити м. юли 2012 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
1. Всички дипломанти взели задания през календарната 2011 г. могат да защитят през юлската сесия (2 до 6 юли 2012 г.), ако предадат до 22.06.2012 г. Това е последната им възможност. След това следва ново задание с нов ръководител.
2. Взелите през 2012 г. задание могат да защитят през юлската сесия (2 до 6 юли 2012 г.), ако предадат до 22.06.2012 г.
Следващата сесия е около средата на септември 2012 г. Дата на предаване 3.09.2012 г
Непременно се консултирайте с научния си ръководител.