КСТ Форуми

Full Version: 19.09.2012 г.-Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по МИС при доц. Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
На 19.09.2012 г. от 9.00 часа в зала 3303 ще се проведе изпит за спец. КСТ, ОКС "магистър" по дисциплината "Мобилни интернет системи" при доц. Р. Иванов.