КСТ Форуми

Full Version: Конспект за спец. КСТ, "магистър" 2012-2013 г., завършили КСТ "бакалавър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Технически университет – Габрово
Катедра “Компютърни системи и технологии”


С П И С ЪК
на темите, от които ще се формират въпросите за
тест на кандидатите за образователно-квалификационна степен “Магистър”,
от специалност “Компютърни системи и технологии” – ОКС “Бакалавър”

1. Цифрови и логически схеми.
2. Микропроцесори.
3. Компютърни архитектури.
4. Организация на компютърните системи.
5. Компютърна периферия.
6. Алгоритмични езици.
7. Синтез и анализ на алгоритми.
8. Структури от данни.
9. Бази от данни.
10. Информационни системи.
11. Програмиране в Интернет.
12. Компютърна графика.
13. Операционни системи.
14. Компютърни мрежи.
15. Протоколен стек TCP/IP.
16. Архитектура на Интернет. Мрежови услуги.
17. Компютърни графични системи.

Р-л катедра: доц. д-р инж. Р. Райчев
05.09.2012 г.