КСТ Форуми

Full Version: Трети семестър на спец. КСТ, ОКС магистър - ІІ курс
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
Трети семестър на спец. КСТ, ОКС "магистър" - ІІ курс ще се проведе в периода 24.09-6.10.2012 г.
Разписът ще бъде публикуван допълнително.