КСТ Форуми

Full Version: Нова допълнителна дата за изпит на магистри от спец. КСТ по МИС при доц. Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
На 26.09.2012 г. от 10.00 ч. в зала 3114 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за спец. КСТ, ОКС магистър.
Предварително записване в каб. 3308 или на тел. 066 827 209 при г-жа М. Петракиева, най-късно 1 ден преди изпита.