КСТ Форуми

Full Version: 02.10.2012 г. - Изпит по ПНП за спец. КСТ, ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
На 02.10.2012 г. от 10.00 ч. в зала 3303 ще се проведе изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за спец. КСТ, ОКС "магистър".