КСТ Форуми

Full Version: Записване на магистри, приети след подготвително обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщеине:
Приетите студенти в ОКС "магистър" , които кандидатстват след подготвителното обучение , при записване трябва да попълнят само именник, който се купува от книжарницата. Досието остава същото.
(Информацията е от Факултетна канцелария на на ф. "ЕЕ")